crumble_picture

Privacy policy

Privacy policy EDWIN KOLLEN TAXATIE EN ADVIES V.O.F.

Edwin Kollen Taxatie en Advies V.O.F. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit ‘Privacy policy’ willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Edwin Kollen Taxatie en Advies V.O.F. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (bijvoorbeeld in verband met het opstellen van een overeenkomst, indien sprake is van een collegiale transactie, of in verband met het realiseren van de juridische overdracht en levering, te verzorgen door een notaris of voor het uitvoeren van een taxatie).
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Edwin Kollen Taxatie en Advies V.O.F. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze ‘Privacy policy’, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Edwin Kollen Taxatie en Advies V.O.F.
Hermelijnhage 37
5258 XH BERLICUM
info@edwinkollen.nl